Kontakt:

InfoNet a.s.
Novolíšeňská 18
628 00 Brno-Líšeň

tel: +420 544 422 177
fax: +420 544 422 188
e-mail: infonet@infotel.cz
Řešení optických sítí
www.infonet.as

Princip Fungování IP telefonie

Komunikační standardy jsou již delší dobu formovány snahou o vytváření sítí s integrovanými službami, které jsou schopny nad jedinou infrastrukturou přenášet data, hlas nebo video. Základní princip fungování je ten, že se při telefonování v některém okamžiku analogový hlas převede na datovou podobu a zabalí do IP paketů, které se dál šíří jako klasický IP provoz. Směrem k příjemci je opět tato konverze, kde se IP pakety rozbalí, dojde k převodu dat na analogovou podobu a slyšíme hlas volajícího. Umístění onoho "konverzního" bodu je možné provést několika způsoby. Obecně to může být před ústřednou, místo ústředny a nebo za ústřednou. Záleží, zda se budou používat IP telefony či nikoliv a také na typu připojení k ústředně - zda data či hlas.

V případě, že chceme na jedné sítí přenášet jak data, tak i hlas, musí být síť schopna chovat se jak efektivně k šířce pásma, tak i garantovat dobu doručení a možnost si pásmo rezervovat. Jinak řečeno - síť musí poskytovat určitou úroveň QoS (Quality of Service) - služby se zaručenou kvalitou.

Při běžném přenosu hlasu po digitální síti se provádí pouze digitalizace signálu pomocí PCM (Pulse Code Modulation). Vzorkovací frekvence je 8 kHz a vzorek je kódován 8 bity, využívá se tak konstantní pásmo 64 kbps. Pro přenos po IP je důležité využít pásmo v maximální možné míře. Používají se vzorkovací algoritmy využívající povahu hlasového signálu (např. ADPCM) i různé kompresní metody.

Přenos hlasu musí být nějakým centrálním způsobem řízen. Je nutné provést signalizaci, tedy zazvonit u volaného, případně volajícímu nějak oznámit nedostupnost. Také je důležité tento hovor i zaúčtovat, zejména jde-li do jiné telefonní sítě. Centrální zařízení může být založeno na různých technologiích. Obvykle se užívají následující tři:

  • Gateway - signalizační brána nebo brána mezi různými médii. Provádí konverzi mezi různými síťovými protokoly nebo technologiemi. Může být zahrnuta v jiných zařízeních podílejících se na VoIP provozu.
  • SoftSwitch - část nezávislá na použitém protokolu. Řídí hovory, provádí směrování provozu, poskytuje autentizační služby.
  • Gatekeeper - prvek zodpovědný za správu uživatelů (klientů) a bran ve své oblasti. Často řešeno jako software na serveru nebo jako součást jiných zařízení (např. bran). [15]